background

Riešenia pre správcov

Rekonštrukcia elektroinštalácie - predíďte včas katastrofe !

„Starnú ľudia, starnú byty, starnú domy. Elektrická inštalácia a elektroinštalačné prvky nie sú výnimkou. Je to prirodzené. Preto je treba venovať náležitú pozornosť aj elektrickej inštalácii nielen v spoločných priestoroch bytových domov, ale aj vo vlastných bytoch. Tak ako je elektrina dobrý sluha, môže sa stať veľmi rýchlo zlým pánom. Následky sa môžu prejavovať zo začiatku drobnými poruchami, ktoré môžu neskôr prerásť do veľkých, nezriedka končiacich požiarom, úrazom so stratou zdravia, ale aj života. Človek je už taký – čo ho priamo nepáli, snaží sa to odložiť. V prípade elektrickej inštalácie, aspoň v spoločných priestoroch, sa v minulosti vykonávala preventívna údržba spojená v pravidelným doťahovaním hlavne hliníkových prúdových spojov a čistením vnútorných priestorov rozvádzačov.“

Toto je úryvok z článku revízneho technika a projektanta vyhradených technických zariadení elektrických, súdneho znalca Ing. Jána Meravého zo spoločnosti LIGHTNING – služby elektro Trenčín. Celý článok si môžete prečítať na stránke http://www.byvajmelepsie.sk/babiakova/elektrina-nam-dobre-sluzi-ale-moze-aj-skodit

Riešiť katastrofálne dôsledky zanedbanej, starej alebo zle zrealizovanej elektroinštalácie je ďaleko nákladnejšie a nepríjemnejšie ako predchádzať im. Preto je dôležité apelovať na vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby nezanedbávali a nepodceňovali rekonštrukcie elektroinštalácie – najmä ak kupujú nehnuteľnosť, alebo ju rekonštruujú. Rovnako je dôležité, aby aj správca dodržal všetky zákonom stanovené povinnosti a vykonával pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, nie len „od stola“, ale reálne a poctivo, aby spravované budovy prinášali úžitok a nie stres a havarijné stavy s nedoziernymi následkami.

Konkrétny prípad požiaru elektroinštaláciou vyšetrovaný políciou môžete vidieť tu : http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-3&sprava=desat-evakuovanych-osob-nasledkom-poziaru-elektroinstalacie-v-bratislave

Poskytujeme revízie, projektovanie, realizáciu a servis elektrických zariadení a rozvodov. Certifikovane – kvalitne – rozumne.

Pravidelné revízie a kontroly - zodpovednosť v rukách druhých

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických (OPaOS TZE) je nutné vykonávať v zákonom stanovených intervaloch v závislosti od typu a spôsobu využívania objektu. Napríklad pre bytový dom je to 5 rokov na OPaOS spoločných elektrických rozvodov a 4 roky na bleskozvod.

K elektroinštalácií a bleskozvodu by mal existovať projekt (ideálne skutkový stav) a samotná inštalácia musí vyhovovať aspoň norme, ktorá bola platná v čase inštalácie zariadenia. Pokiaľ tomu tak nie je a správca neobstará nápravu takéhoto stavu, je plne zodpovedný za všetky škody a ujmy, ktoré vzniknú prevádzkou takéhoto zariadenia. Preto je nevyhnutné, aby sa OPaOS vykonávali zodpovedne, osobou s praxou a adekvátnym prístrojovým vybavením. Cena môže byť v tomto prípade veľmi klamlivý faktor. V hre je zdravie a životy občanov !

OPaOS elektroinštalácií a bleskozvodov ako aj elektrického ručného náradia zabezpečujeme v najvyššej kvalite a v prípade zistenia nedostatkov vieme zabezpečiť rýchlu a profesionálnu nápravu.

Úsporné svietidlá na osvetlenie schodísk a spoločných priestorov - investícia s rýchlou návratnosťou

Staré časové spínače majú okrem tendencie zasekávať sa aj bezpečnostné riziko – elektromagnet sa môže prehriať a postupne spôsobiť požiar rozvodnej skrine. Je to pomerne častý jav, preto sa tieto staré, mechanické časové spínače nachádzajú v rozvodniciach len minimálne a sú nahrádzané elektronickými. Zotrvávajú však tri problémy :

 1. Častým cyklickým zapínaním a vypínaním osvetlenia sa rapídne skracuje životnosť osvetľovacích telies – žiaroviek a žiariviek; toto obzvlášť platí pre kompaktné úsporné žiarivky – z toho vyplýva častý servis a nespokojnosť obyvateľov domu;
 2. Zapínanie osvetlenia na celom schodišti je neekonomické a navyše nečakané vypnutie svetla v strede ramena schodiska môže spôsobiť úraz;
 3. Nedisciplinovanosť samotných obyvateľov, ktorí za rôznym účelom kradnú zo svietidiel žiarovky a žiarivky

Riešením je použitie senzorom riadených svietidiel s LED technológiou, ktoré poskytnú jasné biele svetlo na dostatočne dlhý čas a zároveň iba na mieste, kde je to potrebné. Podľa charakteru schodísk a chodieb sa navrhne vhodný typ a umiestnenie svietidiel. Všeobecne by sa dalo povedať, že jedno LED svietidlo s výkonom 20W nahradí vláknové žiarovky s výkonom 150W.

Aj tu však platia hygienické normy na minimálnu úroveň osvetlenia, ktoré je potrebné dodržať. Náš technik vypracuje presný projekt osvetlenia s výkonovou bilanciou a vy môžete mať istotu, že budú dodržané všetky požiadavky normy.

Netreba tiež zabúdať na správnu kabeláž, ktorá svietidlá spája – v spoločných priestoroch musia byť použité káble bez halogenidových prímesí !

Výsledkom rekonštrukcie osvetlenia bude dlhodobí spoľahlivý a bezúdržbový chod, znížené riziko úrazov a eliminácia krádeží žiaroviek a žiariviek, keďže LED panely sú zabudované priamo vo svietidle. Po započítaní týchto faktorov je návratnosť investície rýchla.

Núdzové osvetlenie - prehľad aj v panike

Núdzové osvetlenie nemá pomôcť ľuďom len pri úniku z objektu, ale má aj v čase bežného výpadku elektriny poskytnúť aspoň minimálnu úroveň osvetlenia. Treba si však brať na vedomie, že núdzové svietidlá majú trvalý odber prúdu na dobíjanie záložného akumulátora a zároveň obmedzenú životnosť akumulátora – rádovo okolo 7 rokov. Po tomto čase je nevyhnutné akumulátory vymeniť.

Núdzové svietidlá musia pri výpadku elektrického napájania poskytnúť osvetlenie minimálne po dobu stanovenú výrobcom, projektantom alebo predpísanú normou pre daný typ objektu. Pri návrhu núdzového osvetlenia je dôležité dodržať požiarny projekt, myslieť na osvetlenie núdzových východov, dlhých chodieb a požiarnotechnických zariadení (hydranty, skrine so záchranným náradím, ...).

Rekonštrukcia bleskozvodu - nepodceňte silu prírody !

Podobne ako elektroinštalácia, aj bleskozvod má svoju životnosť a je potrebné ho pravidelnými skúškami overovať. Ak sa ukáže, že bleskozvod, resp. jeho časť nie je schopná bezpečne odviesť bleskový prúd do zeme, stáva sa z neho nebezpečná zbraň namiesto užitočného ochrancu majetku a životov.

Skorodované a odhnité časti zvodov, nefunkčný uzemňovač, vytrhané zvodové vodiče, povolené spoje, vysoký prechodový odpor medzi spojmi – toto sú najčastejšie poruchy bleskozvodu zapríčinené jednak poveternostnými vplyvmi a jednak vandalmi.

Počas búrky je nebezpečné približovať sa k zvodom bleskozvodu na menej ako 3 metre – toto platí aj pre balkóny a loggie, ktoré sú v tesnej blízkosti zvodov. Pri poruchovom bleskozvode sa riziko zranení zvyšuje niekoľkonásobne. Žiaľ, zásahy bleskom sú skoro určite smrteľné.

Samotný blesk pritom nemusí trafiť priamo do objektu, môže naň byť odrazený alebo môže vyvolať prepätie, ktoré je rovnako životu nebezpečné.

Naše revízne meracie prístroje spoľahlivo odhalia poruchy bleskozvodov a uzemňovacích sústav, navrhneme a zrealizujeme nápravné opatrenia a obyvatelia budú chránení.

Kamerový systém – na ochranu majetku

Kamery majú už v prvom rade psychologický účinok na správanie sa ľudí. Aj keby sa jednalo o falošnú kameru, jej prítomnosť spôsobí, že ľudia sa budú chovať slušnejšie a obozretnejšie.

Samozrejme, nie každého prítomnosť kamery odradí od svojho konania. Preto je dobré mať záznam, ktorý páchateľa usvedčí a zdokumentuje priebeh akéhokoľvek činu. Niektoré IP kamery umožňujú záznam na SD kartu, takže v istých prípadoch nie je nutné vytvárať zložitú káblovú štruktúru a systém bude pracovať spoľahlivo.

Monitorovanie a záznam obrazu však podlieha rôznym právnym predpisom, najmä však zasahuje do ochrany osobných údajov. Preto je dôležité zvážiť, ktoré miesta sledovať a patrične ich označiť výraznou informačnou tabuľkou.

S technickým riešením ako aj s vypracovaním bezpečnostného projektu vám, samozrejme, radi pomôžeme.

Elektronický kľúč (čip) - prístupový systém pre bezpečnosť obyvateľov

Základnou výhodou elektronického kľúča je jeho unikátnosť a zároveň univerzálnosť. Každý elektronický kľúč obsahuje unikátne číslo, ktoré po priložení k čítačke odovzdá riadiacemu systému. To znamená, že elektronické kľúče sa dajú presne priradiť k osobe a zároveň je možné jeden elektronický kľúč použiť na prístup do viacerých budov (vchodov, dverí, ...). Kopírovanie elektronického kľúča síce nie je nemožné, ale vzhľadom k jednoduchosti kopírovania obyčajného kľúča je nepomerne komplikované a vyžaduje špeciálne vybavenie a znalosti.

Na to, aby bol systém spoľahlivý a účinný treba okrem elektronických kľúčov a riadiacej elektroniky niekoľko ďalších článkov :

 • Kvalitné vchodové dvere (rozhodne neodporúčame celoplastové) s bezpečnostným sklom
 • Zámku, ktorá odolá vandalizmu a bezpečne uzamkne dvere
 • Povedomie obyvateľov domu o ochrane vlastného a spoločného majetku

Hoci posledný článok tohto bezpečnostného reťazca nie je techniky realizovateľný, je veľmi dôležitý. Ak v dome žijú ľudia, ktorí si nevážia alebo sa nestarajú o spoločný majetok, je akokoľvek dobre navrhnutý a zrealizovaný systém prístupu zraniteľný.

O kvalite dverí rozhodujú tiež obyvatelia výberom správneho dodávateľa, určite sa však v tomto smere oplatí investovať. Návratnosť vo forme ušetrených nákladov za teplo a bezpečnosť sú, myslím, dobrou motiváciou.

Na tomto videu je pekne ukázané ako jednoducho a geniálne pracuje samozamykacia zámka, ktorá zabezpečí pevné uzamknutie vchodových dverí po každom ich zatvorení. Zároveň zostáva možnosť odchodu z domu vždy len použitím kľučky a tiež možnosť otvoriť dvere návšteve bez nutnosti chodiť pre ňu ku vchodu a odomykať.

Elektromagnetické prídrže, ktoré sa stali obľúbenými majú niekoľko zásadných nevýhod a vo veľa prípadoch nie len nechránia, ale aj ohrozujú samotných obyvateľov. V prvom rade – elektromagnetická prídrž je tvorená elektromagnetom a kovovou plochou, ktorú elektromagnet drží. Pri výpadku elektrického napájania (resp. po vybití záložného akumulátora) sú dvere voľné. Prídržná sila elektromagnetu rádovo klesá s nepresnosťou. Ak vaše dvere držia dobre a nie ste schopný násilne ich otvoriť trhnutím, skúste na elektromagnet nalepiť 2 vrstvy obyčajnej lepiacej pásky – a – dvere idú ľahším trhnutím bez problémov otvoriť. Takáto tenká vrstva čohokoľvek sa môže na elektromagnetoch časom usadiť, taktiež je prirodzené, že konštrukcia dverí vplyvom zmien teplôt dilatuje.

Najzávažnejší problém je ale cesta von s domu – musíte buď použiť tlačidlo, alebo svoj elektronický kľúč. V prípade tlačidla návštevník dokáže sám opustiť dom, v prípade druhom už nie. A tu je problém – v dome sa míňa približne dvojnásobok elektrickej energie na prevádzku výťahu a v prípade núdze alebo požiaru sa ľudia môžu v panike stať obeťami vlastných vchodových dverí. Núdzové tlačidlo, ktoré v týchto prípadoch predpisuje požiarna norma tejto situácií síce predchádza, ale zároveň poskytuje záškodníkom možnosť dvere vyradiť s činnosti jeho zneužitím. V neposlednom rade treba pamätať aj na bezpečnostné riziko, ktoré prináša stav, kedy sa násilník nedokáže bez elektronického kľúča dostať von s domu – prvá vchádzajúca alebo vychádzajúca osoba mu to umožní a navyše sa môže stať obeťou takéhoto násilníka.

Preto – v jednoduchosti je krása – ak v dome nie je vôľa na investovanie do samozamykacieho systému, najvhodnejšie riešenie je obyčajný elektrický zámok.

Kontajnerové stojisko s elektronickým (čipovým) kľúčom - poriadok v odpade

Preplnené kontajnery ? Sťažnosti na rozhádzaný odpad a prítomnosť bezdomovcov ? Veľký problém súčasnej doby ... Riešením je vybudovanie krytého kontajnerového stojiska s dverami. Navyše, tieto dvere je tiež možné, podobne ako dvere do domu, zabezpečiť elektronickým kľúčom. Dvere sú pevne zatvorené a obyvatelia nepotrebujú žiadne ďalšie kľúče, nemusia v zime odmotávať žiadnu reťaz, ani dávať pozor na visiacu zámku. Jednoducho priložia svoj elektronický kľúč k čítačke a kontajnerové stojisko je prístupné.

Ani správca odpadu nemá prácu navyše – pracovníci odvozu odpadu môžu jeden elektronický kľúč použiť na všetky kontajnerové stojiská vo svojom rajóne (pokiaľ sa do ich riadiacich jednotiek naučí takýto elektronický kľúč). Je to veľmi jednoduché a praktické riešenie pre všetkých – pre správcu, obyvateľov aj vývozcu odpadu.

Domové dorozumievacie zariadenie - komunikácia v pohode

Väčšina ľudí v dnešnej dobe používa mobilný telefón a preto sa význam tzv. „elektronického vrátnika“ zatracuje. Elektronický vrátnik má slúžiť hlavne na to, aby ste overili úmysel návštevníka a diaľkovo mu otvorili vchodové dvere do domu. Ak návštevník nie je vítaný, nevpustíte ho do spoločných priestorov.

Domové dorozumievacie zariadenie tiež umožňuje spínať ďalšie zariadenia podľa potreby – napríklad osvetlenie, otvoriť inú (napríklad garážovú) bránu, závoru, ... Telefón v byte môže byť vybavený funkciou „lekár“, kedy po zazvonení na tlačidlo daného účastníka systém automaticky otvorí dvere a umožní prístup lekárskej pomoci.

Vonkajšia hláska (tlačidlové tablo) môže byť v princípe v prevedení audio alebo audio+video. V druhom prípade (audio+video) nie je nutné, aby mal každý účastník (každý byt) nainštalovaný videotelefón. Je možná ľubovoľná kombinácia podľa finančných možností jednotlivých obyvateľov.

Okrem samotnej montáže a sprevádzkovania dorozumievacieho zariadenia sa staráme aj o menovky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej hlásky. Mali by byť aktuálne a rovnaké – nie krížom-krážom poprelepované rôznymi papierovými štítkami.

Vzdialené meranie a riadenie spotreby energií - pre pokoj v dome

Jedným s problémov správcu je pravidelný odpočet spotreby energií a médií, kedy je väčšinou nutné sprístupniť merané priestory zástupcovi správcu, ktorý vykoná odpočet. Jedná sa hlavne o odpočet spotreby vody, tepla a v niektorých prípadoch elektrickej energie. Všetky médiá, ktoré rozúčtováva správca je možné merať pomocou digitálnych meračov, ktoré komunikujú buď bezdrôtovo, alebo pomocou zbernice (veľká výhoda pri novostavbách) a umožňujú správcovi :

 • V prípade bezdrôtovej technológie odpočet stavov z chodieb objektu s jednoznačnou identifikáciou merača
 • V prípade zbernicovej technológie diaľkový odpočet a prieskum okamžitých hodnôt pomocou siete internet alebo LAN, navyše s možnosťou diaľkového riadenia ventilov. To znamená, že v takomto prípade môže správca diaľkovo uzavrieť prívod napríklad vody, ak zistí, že jej spotreba je neúmerná (vytápanie objektu počas neprítomnosti obyvateľov), alebo z dôvodu nezaplatenia vyúčtovacej faktúry.

Pre správcov biznis centier, nákupných centier a objektov s viacerými nájomníkmi je možné vytvoriť riadiacu stanicu, s možnosťou sledovania a riadenia odberných miest pre elektrickú energiu, plyn, teplo, chlad a vodu. Týmto sa môžu veľmi zefektívniť náklady prevádzky a zároveň minimalizovať náklady správcu na vykonanie odpočtov stavov meračov a fakturáciu. Havarijné stavy je tiež možné riešiť operatívnejšie a aj na diaľku.

Ostatné riešenia na mieru - váš problém, naše riešenie

Máte nápad ako sa odlíšiť od konkurencie ? Okrem poradenstva a realizácií špeciálnych riešení v oblasti elektrotechniky a mikroelektroniky vám vieme ponúknuť aj služby našich profesionálnych a overených spolupracovníkov v oblastiach :

 • zváračstvo a kovoobrábačstvo
 • galvanizácia a lakovanie
 • ústredné kúrenie, voda a kanalizácia, plyn
 • programovanie špeciálnych aplikácií pre Windows, Android a web
 • návrh aplikácií mikroprocesorom riadených zariadení vrátane software

Vďaka tejto silnej spolupráci spoločne vytvoríme výsledný produkt podľa želania a predstáv – funkčný, jedinečný, ... váš.